docu wetgeving

DOCUMENTATIE: wetgeving

_______________________

VN-Verdrag van New York inzake de rechten van personen met een handicap dd. 13 december 2006, door BelgiĆ« ondertekend op 30 maart 2007, en geratificeerd op 2 juli 2009: volledige tekst:

Wet van 10 MEI 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, gewijzigd bij wet dd. 30 december 2009 (BS 31.XII.2009), bij wet van 17 augustus 2013 (BS 5.III.2014) en bij wet van 21 december 2018 (BS 31 XII 2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (5 juni 2009) met artikelsgewijze toelichting:

Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

EU-verordening nr. 1300/2014 van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit

Verordening 1107/2006/EG van 5 juli 2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen

Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!