wat bij vaststelling van een inbreuk

TOEGANKELIJKHEID VAN

GEBOUWEN BESTEMD VOOR HET PUBLIEK: 


WAT BIJ VASTSTELLING VAN EEN INBREUK?


______________________________________


Merkt u (ver)bouw(ings)werken aan een voor het publiek toegankelijk gebouw (ook al gaat het om en gebouw waarvan de totale publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 150 m2), informeer u dan eens (bij de bouwheer of de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente) of er wel degelijk een rolstoeltoegankelijke toegang voorzien wordt.


Is dit niet het geval, kan je uitleg vragen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.


Mogelijk is er bij een verbouwing of herbouw geen wettelijke verplichting tot het voorzien van een rolstoeltoegankelijke ingang, indien de hiertoe benodigde aanpassingen in wanverhouding zouden zijn tot de verbouwingen.Gaat het om een NIEUWBOUW, dan MOET er sowieso een rolstoeltoegankelijke toegang zijn!! (wettelijke verplichting!).


Is er geen rolstoeltoegankelijke toegang, dan gebeurde er wellicht een bouwmisdrijf. Een niet-naleving van de bouwvergunning is strafbaar (dit wordt gelijkgesteld met (ver)bouwen zonder vergunning), en je kan eenvoudig klacht neerleggen bij de politie die proces-verbaal zal opstellen.


Of, als je dit meldt aan de dienst ruimtelijke ordening van je stad of gemeente, zal men vanuit die dienst mogelijk zelf ("ambtshalve") een proces-verbaal laten opstellen tegen de bouwheer.


Als je vindt dat je door de afwezigheid van een rolstoeltoegankelijke ingang schade hebt geleden, dan kan je een schadevergoeding vorderen zowel voor de strafrechter als voor de burgerlijke rechter.Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!