Vlaamse verordening toegankelijkheid

TOEGANKELIJKHEID VAN

GEBOUWEN BESTEMD VOOR HET PUBLIEK


______________________________________

Wat de toegankelijkheid van gebouwen met een publieke functie betreft, geldt in Vlaanderen het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (B.S., 2 september 2009). 


Voor de volledige tekst van dit Besluit met duidelijke artikelsgewijze toelichting: druk op knop "Documentatie"


Dit besluit legt allerlei toegankelijkheidsvereisten op voor het bouwen, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van constructies, of delen ervan, die publiek toegankelijk zijn en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is of een meldingsplicht geldt (art.2).


"Publiek toegankelijk" betekent: een ruimte die openstaat voor het publiek of bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, ook al is de toegang beperkt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen, met uitzondering van de ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, alsook van de technische ruimtes en opslagruimtes die niet dienen als archiefruimte, en van de toegangen en deuropeningen, gangen en overlopen en niveauverschillen die uitsluitend naar die ruimtes leiden (art.1).


Deze - voor het overige uitstekende - wetgeving is voor een groot deel NIET VAN TOEPASSING op handelingen aan gebouwen waarvan de totale publiek toegankelijke oppervlakte KLEINER IS DAN 150m2 (artikel 3).


Nochtans - en dit wordt vaak uit het oog verloren - zijn de normen inzake de TOEGANG toch van toepassing op ALLE gebouwen met een publieke functie, dus ook op de gebouwen waarvan de totale publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 150m2 !!


(artikel 3 laatste paragraaf: "Met uitzondering van handelingen aan gebouwen, als vermeld in artikel 4 en 5, zijn de bepalingen van artikel 10, §1, artikel 12 tot en met 14, artikel 16, 18 en 19 (de artikelen met betrekking tot de niveauverschillen!), artikel 22 tot en met 25 en artikel 33 WEL VAN TOEPASSING OP DE TOEGANG TOT DIE GEBOUWEN.

Die verplichting geldt niet bij verbouwingswerken als de normen alleen gehaald kunnen worden door werkzaamheden die constructief niet in verhouding staan tot de gevraagde verbouwing.")


DUS voor alle duidelijkheid:


BIJ VERBOUWING OF HERBOUW VAN EEN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJK GEBOUW (grote en kleine gebouwen: winkels, horecazaken, kantoren bestemd voor het publiek, ...): voor de beoordeling van de vraag of men verplicht is een rolstoegankelijke toegang te voorzien dient een afweging te gebeuren ten opzichte van de omvang van de verbouwingswerken. Bij verbouwingswerken van voldoende constructieve omvang MOET ook de toegang toegankelijk worden gemaakt.BIJ NIEUWBOUW OF HERBOUW VAN ALLE VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJK GEBOUWEN - ook kleine - MOET de te creëren TOEGANG verplicht aan de bepalingen van het besluit aangaande de toegankelijkheid voldoen.Het is onbegrijpelijk dat - ook vandaag nog - flagrante toestanden zoals op bijgaande afbeelding schering en inslag zijn:Aangaande de toepasselijkheid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid kan je het ook terecht op de website "www.toegankelijkgebouw.be", een realisatie van Gelijke Kansen in Vlaanderen en Inter:WAT TE DOEN BIJ VASTSTELLING VAN EEN INBREUK?

braakliggend terrein 2017

hierop: nieuw gebouwde handelszaak 2018

tegen deze inbreuk trad de VZW LAW op (zie acties - extern)

Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!