luchtvervoer

TOEGANKELIJKHEID VAN LUCHTVERVOER


______________________________________De rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen worden geregeld door de Verordening 1107/2006/EG van 5 juli 2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen. Deze verordening is van kracht sinds 15 augustus 2006.


Voor de tekst van deze verordening: zie onderaan of ga naar "Documentatie"


Vo

SAMENVATTING:


WAT BEPAALT DEZE VERORDENING?


  • De verordening verbiedt luchtvaartmaatschappijen om reserveringen door of het instappen van passagiers te weigeren op basis van beperkte mobiliteit of een handicap*.
  • Ook moet aan passagiers op basis van deze verordening gratis bijstand worden gegarandeerd om hen in staat te stellen op gelijke voet met andere passagiers gebruik te maken van luchtvervoer.


KERNPUNTEN


Uitzonderingen en bijzondere voorwaarden

Onder bepaalde omstandigheden mag een luchtvaartmaatschappij, een agent van een luchtvaartmaatschappij of een touroperator weigeren de boeking van een gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit te aanvaarden of een dergelijke persoon te laten instappen:

  • wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen (de luchtvaartmaatschappij mag tevens verlangen dat de persoon in kwestie wordt begeleid door een andere persoon die in staat is de bijstand te bieden om aan de veiligheidseisen te voldoen);
  • wanneer de grootte van het luchtvaartuig of van zijn deuren het instappen of vervoeren van de persoon in kwestie fysiek onmogelijk maakt.

In beide gevallen dient de persoon in kwestie onmiddellijk van de redenen op de hoogte te worden gebracht. Er moeten redelijke inspanningen worden verricht om de persoon in kwestie een aanvaardbaar alternatief aan te bieden. Personen die op basis van deze redenen als passagier zijn geweigerd, hebben recht op terugbetaling of een andere vlucht op basis van Verordening (EG) nr. 261/2004.


Bijstand op luchthavens


Personen met een verminderde mobiliteit of een handicap hebben recht op de in de verordening vermelde gratis bijstand:

  • op vliegvelden (bij vertrek, aankomst en doorreis); en

  • aan boord van het vliegtuig (bijvoorbeeld het vervoer van mobiliteitsuitrusting of het vervoer van een blindengeleidehond).

Beheersorganen van luchthavens kunnen deze diensten financieren door een speciale heffing op te leggen aan luchthavengebruikers.


Overtredingen en sancties

EU-landen en landen die lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie stellen sancties vast voor overtredingen van de verordening en richten instanties op om klachten af te handelen.

In verordening (EG) nr. 261/2004 zijn EU-brede regels vastgesteld inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.


Richtlijnen

In 2012 publiceerde de Europese Commissie richtlijnen betreffende de interpretatie van de verordening. Deze richtlijnen zijn gericht op praktische problemen en onduidelijkheden die blijven bestaan voor zowel luchtvaartmaatschappijen als passagiers met een handicap of met beperkte mobiliteit.


KERNBEGRIPPEN


* Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit: personen wier mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van leeftijd, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hen worden aangepast.


BESLUIT


Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1-9)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1107/2006 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.GERELATEERDE BESLUITEN


Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1-8)
Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!