Wat zijn redelijke aanpassingen

WAT ZIJN REDELIJKE AANPASSINGEN?

__________________________________

De omschrijving van REDELIJKE AANPASSINGEN is terug te vinden in verschillende wetten.

HET BEGRIP "AANPASSINGEN"

Op 19 juli 2007 werd tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie een PROTOCOL afgesloten ten gunste van de personen met een handicap.


Artikel 2 van dit protocol beschrijft het begrip 'aanpassingen':


Artikel 2 § 1

Een aanpassing is een concrete maatregel die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap kan neutraliseren.


Artikel 2 § 2

De aanpassing moet:


doeltreffend zijn, zodat de persoon met een handicap daadwerkelijk kan participeren;

– een evenwaardige participatie van de persoon met een handicap mogelijk maken;

– ervoor zorgen dat de persoon met een handicap zelfstandig kan participeren;

– de veiligheid van de persoon met een handicap waarborgen.


Een slechts gedeeltelijke realisatie op het vlak van de evenwaardige of autonome participatie mag evenwel geen alibi zijn voor het niet realiseren van de redelijke aanpassing.De Discriminatiewet stelt in artikel 4.12°: 


Aanpassingen zijn "passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in" (onder andere) "iedere economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek".


Aanpassingen zijn ook omschreven als "alle nodige concrete maatregelen, voor zover redelijk, die ertoe bijdragen dat de persoon met een handicap geen schadelijke weerslag ondervindt van omgevingsfactoren" (cf. Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 50-1578/8, 27).


Artikel 19 van het Vlaamse Decreet "gelijke kansen / gelijke behandeling" omschrijft het als volgt: "Als aanpassing wordt beschouwd, elke concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseert."

WANNEER IS EEN AANPASSING "REDELIJK" ?

Artikel 2§3 van het Protocol van 19 juli 2007 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie een PROTOCOL ten gunste van de personen met een handicap stelt het volgende:


"De redelijkheid van de aanpassing wordt beoordeeld in het licht van onder meer volgende indicatoren:


– de financiële impact van de aanpassing, waarbij rekening wordt gehouden met :

    *eventuele ondersteunende financiële tegemoetkomingen;

    *de financiële draagkracht van degene op wie de aanpassingsplicht rust;


– de organisatorische impact van de aanpassing;


– de te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing door personen met een handicap;


– de impact van de aanpassing op de levenskwaliteit van (een) daadwerkelijke of potentiële gebruiker(s) met een handicap;


– de impact van de aanpassing op de omgeving en op andere gebruikers;


– het ontbreken van gelijkwaardige alternatieven;


– het verzuim van voor de hand liggende of wettelijk verplichte normen."
MEER OVER REDELIJKHEID (van de aanpassingen) en ONEVENREDIGHEID (van de belasting): 
WAT als REDELIJKE AANPASSINGEN GEWEIGERD WORDEN? 


Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!