Redelijkheid en Onevenredigheid

REDELIJKHEID van de AANPASSINGEN


vs.


ONEVENREDIGHEID van de BELASTING

__________________________________

Inzake redelijkheid van de aanpassingen / onevenredigheid van de belasting is een zeer grondig en degelijk doctoraal proefschrift gepubliceerd door Annelies D'Espallier:


Deze studie bespreekt in detail de aard van de redelijkeaanpassingenplicht, en de begrippen 'redelijkheid' en 'onevenredigheid'. De redelijkeaanpassingenplicht wordt nationaal en internationaal geduid. Aan juristen en al degenen die zich geconfronteerd zien met een vraag tot redelijke aanpassing bevelen wij deze studie ten zeerste aan.
TE ONTHOUDEN:


PROPORTIONALITEITSANALYSE


De beoordeling van de redelijkheid van de gevraagde aanpassing / onevenredigheid van de belasting gebeurt het best aan de hand van een PROPORTIONALITEITSANALYSE, waarbij in de weegschaal moeten worden gelegd (A. D' Espallier, Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter, 2016, Die Keure, p.123 e.v., waaruit wij enkel de elementen met relevantie voor toegankelijkheid selecteerden):
ENERZIJDS:


- de tastbare impact op het leven van de rolstoelgebruiker (inclusie, integratie,...)


- het verwijderen van stigma of een emotionele barrière (vb. Canadese zaak Ontario Board of Inquiry, Quesnel v. London Educational Health Centre, 1995, Carswell Ont 4201 over het aanbod om een rolstoelgebruikster de trap op te tillen: "De betrokken onderzoekscommissie besloot dat het tillen van de patiënte geen geschikte aanpassing zou kunnen zijn omdat een rolstoelgebruiker zich in dit soort van situaties steeds afhankelijk zou moeten opstellen tav anderen en hun goede wil. Dit soort van aanpassingen zou verhinderen dat rolstoelgebruikers onafhankelijkheid en persoonlijke waardigheid genieten, wat wel gezien werd als doel van de redelijke-aanpassingenplicht".)


- bepalingen uit andere regelgeving (kan niet als onredelijk worden gekwalificeerd datgene waartoe de wederpartij reeds bij een andere wet of wettelijk voorschrift verplicht is).


- voordelen voor de aanpassingsplichtige (vb. een winkel of horecazaak wordt aantrekkelijker voor een ruimer publiek)


- voordelen voor derden (vaak andere personen met een beperking maar evengoed personen zonder beperking, bvb. jonge mensen met een kinderwagen - ook toekomstige gebruikers moeten in rekening gebracht).
ANDERZIJDS     


- de veiligheid (een actueel en wezenlijk risico dat zou worden gecreëerd door een aanpassing voor een rolstoelgebruiker)


- de netto-kostprijs : de financiële uitgaven die een bedrijf of organisatie moet doen om de redelijke aanpassingen mogelijk te maken. De kostprijs die in de weging opgenomen wordt moet de netto-kostprijs zijn, waarbij ondersteuningsmiddelen, externe financiering, subsidies en andere bijdragen van overheden... van de bruto kostprijs moeten worden afgetrokken.


DE AANVAARDBARE GRAAD VAN BELASTINGWat is de AANVAARDBARE GRAAD VAN BELASTING voor de aanpassingsplichtige?


"Hoe groot de belasting moet zijn alvorens sprake kan zijn van onevenredigheid van de belasting is niet eenduidig op te maken uit de wetgeving of uit de parlementaire voorbereiding. Het Interfederaal Protocol lijkt met zijn verregaande doelstellingen omtrent integratie, participatie, zelfstandigheid te wijzen in de richting van aanmerkelijke inspanningen. Rechtspraak lijkt aanzienlijke inspanningen te vereisen. In de Belgische tolkenzaak gaf de beroepsrechter aan dat de onevenredigheid van de belasting niet licht genomen mag worden aangezien de verplichting anders volledig uitgehold zou worden. De rechter herinnerde eraan dat de plicht de veruitwendiging is van sociale rechtvaardigheid en dat het benutten van talenten en mogelijkheden ook een waarde vertegenwoordigt." (cf. A. D' Espallier, Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter, 2016, Die Keure, p.54)

Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!