Bij weigering de schadevergoeding

BIJ WEIGERING VAN REDELIJKE AANPASSINGEN:


DE SCHADEVERGOEDING


In verband met de vergoeding van schade door discriminatie bepalen de Discriminatiewet (artikel 18) en het Vlaamse Decreet "gelijke kansen / gelijke behandeling" (artikel 28) hetzelfde:


Ingeval van discriminatie kan het slachtoffer een schadevergoeding vorderen overeenkomstig het contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.


De persoon die het discriminatieverbod heeft geschonden moet aan het slachtoffer een vergoeding betalen die naar keuze van het slachtoffer, gelijk is hetzij aan een forfaitair bedrag, hetzij aan de werkelijk door het slachtoffer geleden schade. In laatstgenoemd geval moet het slachtoffer de omvang van de geleden schade bewijzen.


Het forfaitair bedrag waarvan in voorgaande paragraaf sprake (forfaitaire vergoeding voor morele schade geleden ten gevolge van een feit van discriminatie, dus in casu weigering van redelijke aanpassingen) is door de wetgever vastgesteld op 650 euro. 


Dat bedrag wordt verhoogd tot 1.300 euro indien de verweerder niet kan aantonen dat de betwiste ongunstige of nadelige behandeling ook op niet-discriminerende gronden getroffen zou zijn of wegens andere omstandigheden, zoals de bijzondere ernst van de geleden morele schade.


LET WEL: het forfaitair bedrag van 650 of 1.300 euro heeft uitsluitend betrekking op de schadeloosstelling voor morele schade, niet voor materiƫle schade.


TIP: vraag naast de vergoeding wegens morele schade ook altijd een vergoeding wegens materiƫle schade zoals achternageloop, kilometervergoeding, administratiekosten...

Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!